Regulamin

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług publikowania reklam oraz artykułów na serwisie internetowym www.FAKTYKONOPNE.pl (dalej „FAKTYKONOPNE” i/lub „Serwis”) na rzecz dostawców treści (dalej „Zamawiający”).
 • Usługa świadczona jest przez Zespół FAKTYKONOPNE(dalej „Usługodawcę”).

Usługa i korzystanie z usługi

 • Świadczona usługa polega na publikacji reklam oraz artykułów.
 • Usługodawca może wprowadzić akcesoryjne usługi i rozszerzenia.
 • Usługa świadczona jest odpłatnie na zasadach podanych w dalszych postanowieniach regulaminu.

Warunki świadczenia usługi

 • Usługodawca publikuje na swojej platformie reklamy i artykuły przesłane przez Zamawiających.
 • W przypadku reklam i artykułów przesłanych przez Zamawiającego zapewnia on, że należą do niego prawa majątkowe autorskie do reklamy i artykułu oraz materiałów, w tym zdjęć w nich zawartych. Zleceniodawca zapewnia, że Reklama i artykuł jest unikalny i że nigdy nie był publikowany w mediach elektronicznych. W przypadku stwierdzenia, że Reklama lub artykuł nie jest unikalny, był publikowany w mediach elektronicznych lub że Zamawiający nie posiada do niego majątkowych praw autorskich, Usługodawca może natychmiast usunąć opublikowaną reklamę lub artykuł z serwisu i nie ma obowiązku zwracania wynagrodzenia za publikację.
 • Zamawiający zlecając publikację reklamy i/lub artykułu akceptuje, iż wszystkie publikacje przez niego przesłane są traktowane jako publikacje Usługodawcy.
 • Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie publikacji na wszystkich polach eksploatacji a w szczególności wykorzystanie utworów w sieciach bezpośredniego dostępu takich jak Internet, obrotu oryginałem, rozpowszechniania utworu w każdy inny dowolny sposób.
 • Zamawiający upoważnia Usługodawcę do przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 • Zamawiający nie może działać na szkodę Usługodawcy, w tym nie może zamieszczać nienaturalnych linków do opublikowanych reklam i artykułów. W przypadku stwierdzenia takich działań Usługodawca może natychmiast usunąć reklamę lub artykuł z platformy i nie ma obowiązku zwracania wynagrodzenia za publikację.
 • Usługodawca może odmówić publikacji bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy będzie zawierała treści naruszające obowiązujące przepisu prawa bądź dobre obyczaje lub istotę działalności serwisu.

Reklama

 • Reklama to unikalne teksty powiązane z grafiką zawierające informacje reklamowe (tzw. banery reklamowe) oraz aktywne linki (dofollow/nowfollow) do strony wskazanej przez Zamawiającego.
 • Zamawiający za pomocą e-mail: kontakt@faktykonopne.pl zamawia publikację reklamy w serwisie FAKTYKONOPNE.
 • Warunkiem zamówienia publikacji reklamy jest przesłanie jej projektu lub też materiałów składowych oraz pozytywna weryfikacja przez Usługodawcę.
 • W momencie złożenia zamówienia Zamawiający dokonuje wpłaty na rzecz Usługodawcy zgodnie z cennikiem publikacji reklam i artykułów w serwisie FAKTYKONOPNE.
 • Usługodawca otrzymuje informację o zamówieniu drogą mailową i jest zobowiązany do publikacji reklamy do 5 dni od daty otrzymania informacji oraz zaksięgowania wpłaty.
 • W przypadku nietypowych wytycznych dotyczących momentu publikacji, naruszenia możliwych powodów odrzucenia reklamy przez Usługodawcę (np. nieakceptowanych jakościowo, merytorycznie, tematycznie treści) oraz nietypowych życzeń po stronie Zamawiającego, Usługodawca ma prawo nie publikować reklamy lub żądać dodatkowej opłaty za wymagania Zamawiającego.
 • Po publikacji reklamy Usługodawca prześle link do strony z reklamą na adres e-mail z jakiego otrzymał zamówienie. Usługodawca weryfikuje poprawność publikacji. Weryfikacja musi nastąpić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od powiadomienia o publikacji reklamy. Jeśli to nie nastąpi uznaje się, że Reklama została poprawnie opublikowana. Wnoszenie poprawek po uznaniu reklamy za poprawnie opublikowaną jest odpłatne.
 • W przypadku niepoprawnej publikacji reklamy przez Usługodawcę, Zamawiający podaje swoje uwagi, a Usługodawca poprawi reklamę.
 • Usługodawca jest zobowiązany do utrzymania publikacji reklamy przez okres 12 miesięcy od dnia publikacji w niezmienionej formie. W przypadku upływu wskazanego okresu Usługodawca:
 • usuwa opublikowaną reklamę w serwisie

– bez obowiązku zwracania wynagrodzenia za publikację

 • Zobowiązanie Usługodawcy utrzymania publikacji przez okres 12 miesięcy nie dotyczy sytuacji:
 • Usługodawca zawiesił działalność serwisu, na którym miała miejsce publikacja.
 • Usługodawca otrzymał filtr ręczny „Nienaturalne linki dla twojej witryny” lub analogiczny dotyczący serwisu, na którym miała miejsce publikacja – wtedy Usługodawca może zmienić link na nowfollow lub usunąć publikację.
 • Stwierdzenia, że reklama nie jest unikalna, była publikowana w mediach elektronicznych lub, że Zamawiający nie posiada do niej majątkowych praw autorskich

Artykuły

 • Artykuł to unikalne teksty opisujące produkt, usługę, wydarzenie, etc. (tzw. artykuł sponsorowany).
 • Artykuł może zawierać informacje reklamowe oraz aktywne linki (dofollow/nowfollow) do strony wskazanej przez Zamawiającego.
 • Zamawiający za pomocą e-mail: kontakt@faktykonopne.pl zamawia publikację artykułów w serwisie FAKTYKONOPNE.
 • Warunkiem zamówienia publikacji artykułu jest jego przesłanie oraz pozytywna weryfikacja przez Usługodawcę.
 • W momencie złożenia zamówienia Zamawiający dokonuje wpłaty na rzecz Usługodawcy zgodnie z cennikiem publikacji reklam i artykułów w serwisie FAKTYKONOPNE.
 • Usługodawca otrzymuje informację o zamówieniu drogą mailową i jest zobowiązany do publikacji artykułu do 5 dni od daty otrzymania informacji oraz zaksięgowania wpłaty.
 • W przypadku nietypowych wytycznych dotyczących momentu publikacji, naruszenia możliwych powodów odrzucenia artykułu przez Usługodawcę (np. nieakceptowanych jakościowo, merytorycznie, tematycznie treści) oraz nietypowych życzeń po stronie Zamawiającego, Usługodawca ma prawo nie publikować artykułu lub żądać dodatkowej opłaty za wymagania Zamawiającego.
 • Po publikacji artykułu Usługodawca prześle link do publikacji na adres e-mail z jakiego otrzymał zamówienie. Usługodawca weryfikuje poprawność publikacji. Weryfikacja musi nastąpić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od powiadomienia o publikacji artykułu. Jeśli to nie nastąpi uznaje się, że artykuł został poprawnie opublikowany. Wnoszenie poprawek po uznaniu artykułu za poprawnie opublikowanego jest odpłatne.
 • W przypadku niepoprawnej publikacji artykułu przez Usługodawcę, Zamawiający podaje swoje uwagi, a Usługodawca poprawi publikację.
 • Usługodawca jest zobowiązany do utrzymania publikacji artykułu przez okres 12 miesięcy od dnia publikacji w niezmienionej formie. W przypadku upływu wskazanego okresu Usługodawca:
 • usuwa opublikowany artykuł w serwisie

– bez obowiązku zwracania wynagrodzenia za publikację

 • Zobowiązanie Usługodawcy utrzymania publikacji przez okres 12 miesięcy nie dotyczy sytuacji:
 • Usługodawca zawiesił działalność serwisu, na którym miała miejsce publikacja.
 • Usługodawca otrzymał filtr ręczny „Nienaturalne linki dla twojej witryny” lub analogiczny dotyczący serwisu, na którym miała miejsce publikacja – wtedy Usługodawca może zmienić link na nowfollow lub usunąć publikację.
 • Stwierdzenia, że artykuł nie jest unikalny, był publikowany w mediach elektronicznych lub, że Zamawiający nie posiada do niego majątkowych praw autorskich

Reklamacje

 • Reklamacje dotyczące usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej na adres skrzynki: kontakt@faktykonopne.pl
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dniu po ich otrzymaniu w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 • O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana pocztą elektroniczną na adres podany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

Publikacje zamieszczane są w Serwisie na podstawie zawartych umów lub jednorazowych zamówień ustalonych przez Usługodawcę i Zamawiającego drogą mailową bądź według wzorów Zleceń, podpisanych przez Zamawiającego i nadesłanych pocztą elektroniczną lub pocztą. Regulamin stanowi integralny załącznik ustaleń poczynionych przez Usługodawcę i Zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.