- Reklama -
Banner

W którym Europejskim kraju używa się najwięcej marihuany? Raport 2024

Europejski raport narkotykowy 2024, opracowany przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), dostarcza szczegółowej analizy sytuacji narkotykowej w Europie. EMCDDA, jako główna agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za monitorowanie problemów narkotykowych, regularnie publikuje dane i analizy dotyczące używania substancji psychoaktywnych. Raport z 2024 roku jest kluczowym dokumentem, który pozwala na zrozumienie trendów i dynamiki związanej z używaniem konopi indyjskich w różnych krajach europejskich.

W tym artykule omówimy najnowsze dane dotyczące używania konopi indyjskich w Europie, z uwzględnieniem zarówno dorosłych (w wieku 15-64 lat), jak i młodych dorosłych (w wieku 15-34 lat). Przedstawimy szczegółowe analizy dla poszczególnych krajów, pozwalając na zrozumienie, jak różne czynniki społeczno-ekonomiczne, kulturowe oraz prawne wpływają na poziom konsumpcji marihuany w różnych częściach Europy.

Metodologia

Dane użyte w artykule pochodzą z Europejskiego raportu narkotykowego 2024, który jest rezultatem szeroko zakrojonych badań i analiz przeprowadzonych przez EMCDDA. Raport ten gromadzi informacje z różnych krajowych badań ankietowych dotyczących używania narkotyków, które są przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów metodologicznych. Badania te obejmują reprezentatywne próby populacji dorosłych i młodych dorosłych, a zebrane dane są analizowane i prezentowane w sposób umożliwiający porównania międzykrajowe.

Artykuł jest podzielony na sekcje, z których każda koncentruje się na jednym kraju. W każdej sekcji omówione zostaną:

 • Poziom używania marihuany wśród dorosłych w wieku 15-64 lat oraz wśród młodych dorosłych w wieku 15-34 lat.
 • Analiza różnic płciowych i innych czynników demograficznych.
 • Trendy w używaniu marihuany na przestrzeni lat.
 • Kontekst społeczno-ekonomiczny i prawny wpływający na poziom używania marihuany.

Każda sekcja będzie zawierała także porównania z innymi krajami, co pozwoli na lepsze zrozumienie europejskich trendów w zakresie konsumpcji konopi indyjskich.

Analiza danych krajowych

28. Turcja

Częstotliwość: 1.1% dorosłych, 1.8% młodych dorosłych

W Turcji używanie marihuany w ubiegłym roku było na bardzo niskim poziomie – 1.1% wśród dorosłych i 1.8% wśród młodych dorosłych. Tak niski poziom używania może być wynikiem surowych przepisów prawnych dotyczących narkotyków oraz silnych norm kulturowych, które zniechęcają do używania substancji psychoaktywnych. Turcja prowadzi również aktywne kampanie prewencyjne i edukacyjne, mające na celu zapobieganie używaniu narkotyków wśród młodych ludzi. Względnie niski poziom konsumpcji może być również wynikiem ograniczonego dostępu do marihuany na czarnym rynku.

27. Węgry

Częstotliwość: 1.3% dorosłych, 3.4% młodych dorosłych

Na Węgrzech używanie marihuany w ubiegłym roku wyniosło 1.3% wśród dorosłych i 3.4% wśród młodych dorosłych. Analiza zróżnicowania płciowego wskazuje, że mężczyźni używają marihuany częściej niż kobiety, co jest typowe dla większości krajów europejskich. Trendy w używaniu marihuany na Węgrzech są stabilne, z niewielkimi wzrostami wśród młodych dorosłych. Surowe przepisy prawne oraz konserwatywne podejście do polityki narkotykowej mogą ograniczać wzrost używania marihuany. Jednakże, rosnąca globalna dyskusja na temat legalizacji marihuany może wpłynąć na zmiany w postawach i prawodawstwie również w tym kraju.

26. Grecja

Częstotliwość: 2.8% dorosłych, 4.5% młodych dorosłych

W Grecji używanie marihuany w ubiegłym roku wyniosło 2.8% wśród dorosłych i 4.5% wśród młodych dorosłych. W ostatnich latach Grecja wprowadziła szereg zmian prawnych dotyczących marihuany, w tym legalizację jej medycznego zastosowania. Wpływ tych zmian na ogólny poziom używania marihuany jest widoczny w stopniowym wzroście konsumpcji, zwłaszcza wśród młodych dorosłych. Mimo to, poziom używania pozostaje stosunkowo niski w porównaniu do krajów zachodnioeuropejskich, co może być związane z utrzymującymi się społecznymi normami oraz ograniczoną dostępnością marihuany rekreacyjnej.

25 Portugalia

Częstotliwość: 2.8% dorosłych, 4.9% młodych dorosłych

W Portugalii częstotliwość używania marihuany wynosi 2.8% wśród dorosłych i 4.9% wśród młodych dorosłych. Portugalia jest często podawana jako przykład w debacie o dekryminalizacji narkotyków, ponieważ w 2001 roku zdecydowała się na dekryminalizację posiadania niewielkich ilości narkotyków, w tym marihuany. Dekryminalizacja miała na celu skierowanie użytkowników do systemu opieki zdrowotnej, a nie do systemu karnego. Dane wskazują, że mimo dekryminalizacji, poziom używania marihuany nie wzrósł znacząco, co sugeruje, że polityka ta mogła przyczynić się do zmniejszenia szkód związanych z narkotykami bez wzrostu konsumpcji.

24. Bułgaria

Częstotliwość: 2.4% dorosłych, 5.9% młodych dorosłych

W Bułgarii używanie marihuany w ubiegłym roku wyniosło 2.4% wśród dorosłych oraz 5.9% wśród młodych dorosłych. Analiza trendów pokazuje, że poziom używania marihuany jest stosunkowo niski w porównaniu do innych krajów regionu, takich jak Rumunia czy Polska. Wzrost używania wśród młodych dorosłych wskazuje na rosnącą akceptację społeczną i dostępność marihuany w tej grupie wiekowej. W porównaniu z innymi krajami regionu, Bułgaria znajduje się w dolnej części skali, co może wynikać z konserwatywnego podejścia do narkotyków oraz skutecznych działań prewencyjnych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży.

23. Rumunia

Częstotliwość: 3.5% dorosłych, 6% młodych dorosłych

W Rumunii częstotliwość używania marihuany wynosi 3.5% wśród dorosłych i 6% wśród młodych dorosłych. Trendy wskazują na stopniowy wzrost używania marihuany, zwłaszcza wśród młodych dorosłych, co może być wynikiem zwiększonej dostępności i zmieniających się postaw społecznych wobec marihuany. Czynniki wpływające na używanie marihuany w Rumunii obejmują rosnącą akceptację społeczną, zmniejszenie stygmatyzacji użytkowników oraz wpływ kultury popularnej. W porównaniu do innych krajów w regionie, Rumunia ma umiarkowany poziom używania marihuany, co może być związane z ciągle rozwijającym się rynkiem narkotyków i polityką narkotykową.

22. Szwecja

Częstotliwość: 3.2% dorosłych, 6.6% młodych dorosłych

W Szwecji używanie marihuany w ubiegłym roku wyniosło 3.2% wśród dorosłych i 6.6% wśród młodych dorosłych. Szwecja znana jest z surowego podejścia do polityki narkotykowej, z silnym naciskiem na prewencję i karanie posiadania nawet niewielkich ilości narkotyków. To podejście skutkuje jednym z najniższych poziomów używania marihuany w Europie. Surowe prawo i intensywne kampanie edukacyjne przyczyniają się do ograniczania używania marihuany, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy są bardziej podatni na społeczne kampanie antynarkotykowe.

21. Polska

Częstotliwość: 3.8% dorosłych, 7.8% młodych dorosłych

W Polsce używanie marihuany w ubiegłym roku wyniosło 3.8% wśród dorosłych oraz 7.8% wśród młodych dorosłych. W porównaniu z sąsiadującymi krajami, Polska znajduje się w średniej grupie. W Niemczech częstotliwość wynosi 8.8% dla dorosłych i 17.2% dla młodych dorosłych, co wskazuje na znacznie wyższy poziom używania marihuany. Na Słowacji częstotliwość jest zbliżona do polskiej, wynosząc 5.4% wśród dorosłych i 10.2% wśród młodych dorosłych. W Czechach natomiast, używanie marihuany jest znacznie wyższe, osiągając 11.1% wśród dorosłych i 22.9% wśród młodych dorosłych. Polska, choć ma surowe przepisy dotyczące narkotyków, obserwuje stopniowy wzrost używania marihuany, zwłaszcza wśród młodych ludzi, co może wynikać z rosnącej akceptacji społecznej i dostępności medycznej marihuany. W 2023 roku Polacy kupili ponad 4,6 tony medycznej marihuany.

20. Łotwa

Częstotliwość: 3.9% dorosłych, 8.2% młodych dorosłych

Na Łotwie używanie marihuany wyniosło 3.9% wśród dorosłych oraz 8.2% wśród młodych dorosłych. Wzrost używania wśród młodych dorosłych jest szczególnie zauważalny, co może być wynikiem rosnącej popularności marihuany w kulturze młodzieżowej oraz łatwiejszego dostępu do niej. Porównując z innymi krajami bałtyckimi, Litwa ma nieco wyższą częstotliwość (4.3% dorosłych i 8.8% młodych dorosłych), podczas gdy Estonia, z 6.6% wśród dorosłych i 16.6% wśród młodych dorosłych, ma znacznie wyższy poziom używania marihuany. Łotwa, mimo wzrostu wśród młodych dorosłych, wciąż utrzymuje umiarkowany poziom używania w porównaniu z innymi krajami regionu.

19. Litwa

Częstotliwość: 4.3% dorosłych, 8.8% młodych dorosłych

W Litwie używanie marihuany wyniosło 4.3% wśród dorosłych oraz 8.8% wśród młodych dorosłych. Analiza różnic między płciami pokazuje, że mężczyźni (6.7%) używają marihuany znacznie częściej niż kobiety (1.9%). Różnice te są typowe dla większości krajów europejskich, gdzie mężczyźni wykazują wyższy poziom konsumpcji narkotyków. Wzrost używania marihuany wśród młodych dorosłych może być wynikiem zmieniających się postaw społecznych oraz większej akceptacji marihuany jako substancji rekreacyjnej. W porównaniu do Łotwy i Estonii, Litwa zajmuje pozycję pośrednią, co sugeruje zróżnicowane podejścia do polityki narkotykowej i edukacji publicznej w regionie.

18. Słowacja

Częstotliwość: 5.4% dorosłych, 10.2% młodych dorosłych

Na Słowacji używanie marihuany w ubiegłym roku wyniosło 5.4% wśród dorosłych oraz 10.2% wśród młodych dorosłych. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost używania marihuany, zwłaszcza wśród młodych dorosłych, co może być wynikiem zmian w postawach społecznych oraz wzrostu dostępności tej substancji. Różnice między płciami wskazują, że mężczyźni (8.3%) używają marihuany częściej niż kobiety (2.3%), co jest zgodne z trendami w innych krajach europejskich. Słowacja, mimo że ma umiarkowane przepisy dotyczące narkotyków, obserwuje dynamiczne zmiany w używaniu marihuany, które mogą wpływać na przyszłe decyzje polityczne i społeczne dotyczące tej substancji.

17. Cypr

Częstotliwość używania marihuany w ubiegłym roku: 6% dorosłych, 10.6% młodych dorosłych

Na Cyprze używanie marihuany w ubiegłym roku wyniosło 6% wśród dorosłych w wieku 15-64 lat oraz 10.6% wśród młodych dorosłych w wieku 15-34 lat. Analiza różnic płciowych pokazuje, że mężczyźni są bardziej skłonni do używania marihuany niż kobiety, co jest zgodne z trendami obserwowanymi w innych krajach europejskich. Wśród młodych dorosłych zauważalny jest wyższy poziom konsumpcji, co może być wynikiem większej akceptacji społecznej oraz łatwiejszego dostępu do marihuany w tej grupie wiekowej. Wzrost ten może również odzwierciedlać zmiany w postawach młodych ludzi wobec substancji psychoaktywnych.

16. Norwegia

Częstotliwość: 5.5% dorosłych, 11% młodych dorosłych

W Norwegii używanie marihuany w ubiegłym roku wyniosło 5.5% wśród dorosłych i 11% wśród młodych dorosłych. Polityka narkotykowa w Norwegii jest surowa, z naciskiem na prewencję i karanie za posiadanie narkotyków. Mimo to, poziom używania marihuany wskazuje na rosnącą akceptację społeczną tej substancji, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Postawy społeczne wobec marihuany stają się coraz bardziej liberalne, co może być wynikiem globalnych trendów oraz wpływu mediów i kultury popularnej. Norwegia prowadzi również aktywne kampanie edukacyjne skierowane do młodzieży, aby zapobiegać nadużywaniu narkotyków i informować o ich potencjalnych skutkach zdrowotnych.

15. Austria

Częstotliwość: 6.3% dorosłych, 11.1% młodych dorosłych

W Austrii używanie marihuany w ubiegłym roku wyniosło 6.3% wśród dorosłych oraz 11.1% wśród młodych dorosłych. Wpływ na zdrowie publiczne jest kluczowym aspektem dyskusji na temat używania marihuany. Austria stosuje podejście oparte na redukcji szkód, z naciskiem na edukację i programy terapeutyczne dla użytkowników narkotyków. Wyższy poziom używania marihuany wśród młodych dorosłych może prowadzić do zwiększonego zapotrzebowania na usługi zdrowotne, w tym na wsparcie psychologiczne i programy leczenia uzależnień. Wzrost używania marihuany może również mieć konsekwencje dla polityki zdrowotnej, wymagając dostosowania programów profilaktycznych i edukacyjnych.

14. Luksemburg

Częstotliwość: 5.4% dorosłych, 12% młodych dorosłych

W Luksemburgu częstotliwość używania marihuany wyniosła 5.4% wśród dorosłych oraz 12% wśród młodych dorosłych. Polityka narkotykowa w Luksemburgu jest stosunkowo liberalna, z naciskiem na redukcję szkód i wsparcie dla osób uzależnionych. W ostatnich latach Luksemburg wprowadził zmiany prawne dotyczące medycznego użycia marihuany, co mogło przyczynić się do zmniejszenia stygmatyzacji i wzrostu akceptacji tej substancji. Młodzi dorośli, szczególnie mężczyźni (16.5%), wykazują wyższy poziom używania marihuany, co odzwierciedla globalne trendy w tej grupie wiekowej. Liberalna polityka narkotykowa może sprzyjać bardziej otwartemu podejściu do używania marihuany, jednocześnie promując odpowiedzialne korzystanie.

13. Słowenia

Częstotliwość: 5.9% dorosłych, 12.3% młodych dorosłych

W Słowenii używanie marihuany wyniosło 5.9% wśród dorosłych oraz 12.3% wśród młodych dorosłych. Wzrost używania wśród młodych dorosłych jest szczególnie zauważalny, co może być wynikiem rosnącej dostępności i akceptacji marihuany w tej grupie wiekowej. Rząd słoweński podjął kroki w kierunku liberalizacji polityki narkotykowej, co obejmuje dekryminalizację posiadania niewielkich ilości marihuany. Zmiany te mogą sprzyjać dalszemu wzrostowi używania marihuany, ale również stwarzają wyzwania związane z edukacją publiczną i zapobieganiem nadużywaniu substancji. W niedawno przeprowadzonym referendum mieszkańcy Słowenii zatwierdzili dwie propozycje dotyczące regulacji marihuany.

12. Dania

Częstotliwość: 6.6% dorosłych, 12.5% młodych dorosłych

W Danii używanie marihuany wyniosło 6.6% wśród dorosłych oraz 12.5% wśród młodych dorosłych. Liberalna polityka narkotykowa w Danii, która obejmuje dekryminalizację posiadania niewielkich ilości marihuany, ma znaczący wpływ na poziom konsumpcji. Efekty tej polityki obejmują zarówno korzyści, jak i wyzwania. Z jednej strony, redukcja sankcji karnych może zmniejszać obciążenie systemu sądowniczego i policyjnego, z drugiej strony, liberalne podejście może prowadzić do wzrostu używania marihuany, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Dania inwestuje również w programy edukacyjne i zdrowotne, aby zminimalizować negatywne skutki związane z używaniem marihuany.

11. Belgia

Częstotliwość: 7% dorosłych, 13.6% młodych dorosłych

W Belgii, używanie marihuany w ubiegłym roku wyniosło 7% wśród dorosłych i 13.6% wśród młodych dorosłych. Zróżnicowanie płciowe jest tutaj wyraźne – mężczyźni (10.4%) używają marihuany znacznie częściej niż kobiety (3.7%). Trendy wskazują na rosnącą akceptację marihuany w społeczeństwie belgijskim, zwłaszcza wśród młodych ludzi, co może być związane z liberalnymi postawami społecznymi oraz debatami na temat legalizacji marihuany. Warto zauważyć, że w Belgii prowadzone są również kampanie edukacyjne mające na celu informowanie o ryzyku związanym z używaniem marihuany.

10. Irlandia

Częstotliwość: 7.1% dorosłych, 13.8% młodych dorosłych

W Irlandii używanie marihuany w ubiegłym roku wyniosło 7.1% wśród dorosłych i 13.8% wśród młodych dorosłych. Analiza trendów pokazuje, że używanie marihuany w Irlandii systematycznie wzrasta, zwłaszcza w grupie młodych dorosłych. Wzrost ten można przypisać rosnącej akceptacji społecznej oraz zmianom w prawodawstwie, które łagodzą kary za posiadanie niewielkich ilości marihuany. Zróżnicowanie płciowe wskazuje, że mężczyźni są bardziej skłonni do używania marihuany niż kobiety, co jest zgodne z ogólnymi trendami europejskimi. Kampanie edukacyjne i prewencyjne koncentrują się na młodzieży, aby ograniczyć potencjalne szkody zdrowotne i społeczne związane z używaniem marihuany.

9. Finlandia

Częstotliwość: 9% dorosłych, 15.1% młodych dorosłych

W Finlandii używanie marihuany wyniosło 9% wśród dorosłych i 15.1% wśród młodych dorosłych. Wzrost używania marihuany wśród młodych dorosłych jest szczególnie zauważalny i może wynikać z rosnącej liberalizacji postaw wobec marihuany oraz wpływu kultury popularnej. Analiza różnic płciowych pokazuje, że mężczyźni są bardziej skłonni do używania marihuany niż kobiety, choć różnica ta jest mniej wyraźna w porównaniu do innych krajów. Finlandia prowadzi również badania nad medycznym użyciem marihuany, co może wpływać na postrzeganie tej substancji w społeczeństwie.

8. Estonia

Częstotliwość: 6.6% dorosłych, 16.6% młodych dorosłych

W Estonii używanie marihuany w ubiegłym roku wyniosło 6.6% wśród dorosłych oraz 16.6% wśród młodych dorosłych. Wzrost używania wśród młodych dorosłych jest szczególnie wyraźny i może być wynikiem rosnącej akceptacji społecznej oraz łatwiejszego dostępu do marihuany. Estonia, podobnie jak inne kraje bałtyckie, obserwuje dynamiczne zmiany w postawach wobec marihuany. Wyższy poziom używania wśród młodych dorosłych wskazuje na konieczność intensyfikacji działań edukacyjnych i profilaktycznych, aby zapobiegać nadużywaniu i promować zdrowy styl życia. Polityka narkotykowa Estonii koncentruje się na prewencji i redukcji szkód, co jest kluczowe w kontekście rosnącej popularności marihuany wśród młodzieży.

7. Niemcy

Częstotliwość: 8.8% dorosłych, 17.2% młodych dorosłych

W Niemczech używanie marihuany wyniosło 8.8% wśród dorosłych oraz 17.2% wśród młodych dorosłych. Porównując z sąsiednimi krajami, Niemcy mają wyższy poziom konsumpcji niż Polska (3.8% dorosłych, 7.8% młodych dorosłych), ale niższy niż Czechy (11.1% dorosłych, 22.9% młodych dorosłych). To pokazuje, że Niemcy znajdują się pomiędzy bardziej restrykcyjną Polską a liberalnymi Czechami. Wysoki poziom używania w Niemczech może być związany z debatą publiczną na temat legalizacji marihuany, która weszła w życie 1 kwietnia 2024 r. Zróżnicowanie płciowe wskazuje, że mężczyźni są bardziej skłonni do używania marihuany niż kobiety, co sugeruje potrzebę skierowania działań prewencyjnych do mężczyzn i młodzieży.

6. Holandia

Częstotliwość: 10.2% dorosłych, 18.2% młodych dorosłych

W Holandii używanie marihuany wyniosło 10.2% wśród dorosłych oraz 18.2% wśród młodych dorosłych. Legalizacja marihuany w Holandii, w tym dostępność w coffee shopach, ma znaczący wpływ na poziom konsumpcji. Legalizacja przyczyniła się do zmniejszenia stygmatyzacji użytkowników oraz lepszej kontroli jakości i bezpieczeństwa marihuany. Jednakże, wysoki poziom używania wśród młodych dorosłych wskazuje na potrzebę dalszych działań edukacyjnych i prewencyjnych, aby minimalizować potencjalne szkody zdrowotne. Holandia jest często podawana jako przykład skutecznego zarządzania polityką narkotykową, która koncentruje się na redukcji szkód i zdrowiu publicznym.

5. Hiszpania

Częstotliwość: 10.6% dorosłych, 19.1% młodych dorosłych

Hiszpania od dawna stosuje liberalne podejście do marihuany, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim poziomie jej używania. Częstotliwość wynosi 10.6% wśród dorosłych oraz 19.1% wśród młodych dorosłych. Hiszpańska polityka narkotykowa koncentruje się na redukcji szkód i prawach użytkowników, co obejmuje tolerancję dla prywatnych upraw marihuany oraz działalności klubów konopnych, gdzie członkowie mogą wspólnie uprawiać i konsumować marihuanę.

Liberalne podejście do marihuany w Hiszpanii przyczyniło się do zmniejszenia stygmatyzacji użytkowników i lepszej kontroli jakości substancji. Jednakże, wysoki poziom używania marihuany, zwłaszcza wśród młodych dorosłych, stawia wyzwania przed systemem opieki zdrowotnej. Władze starają się równoważyć politykę liberalną z działaniami edukacyjnymi i prewencyjnymi, aby minimalizować potencjalne negatywne skutki zdrowotne i społeczne.

4. Francja

Częstotliwość: 10.6% dorosłych, 19.2% młodych dorosłych

We Francji używanie marihuany wyniosło 10.6% wśród dorosłych oraz 19.2% wśród młodych dorosłych. Wzrost używania marihuany jest zauważalny w obu grupach wiekowych, co może być wynikiem rosnącej akceptacji społecznej i liberalizacji postaw wobec marihuany. Konsekwencje tego wzrostu obejmują zwiększone wyzwania dla systemu opieki zdrowotnej, w tym zapotrzebowanie na programy leczenia uzależnień i wsparcie psychologiczne. Wzrost używania marihuany może również prowadzić do większej liczby przypadków problematycznego używania i powiązanych z tym problemów społecznych. Francja intensyfikuje swoje działania prewencyjne i edukacyjne, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wzrostu konsumpcji marihuany, zwłaszcza wśród młodzieży.

3. Chorwacja

Częstotliwość: 10.2% dorosłych, 20.3% młodych dorosłych

W Chorwacji używanie marihuany wyniosło 10.2% wśród dorosłych i 20.3% wśród młodych dorosłych, co stanowi jeden z najwyższych poziomów w Europie. Wysoki poziom używania wśród młodych dorosłych może być wynikiem rosnącej popularności marihuany w kulturze młodzieżowej oraz łatwiejszego dostępu do niej. Wzrost ten może również odzwierciedlać zmiany w postawach społecznych wobec marihuany oraz liberalizację przepisów dotyczących jej posiadania. Chorwacja prowadzi kampanie edukacyjne skierowane do młodzieży, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom zdrowotnym i społecznym związanym z wysokim poziomem używania marihuany.

2. Włochy

Częstotliwość: 10.8% dorosłych, 21.5% młodych dorosłych

We Włoszech używanie marihuany wynosi 10.8% wśród dorosłych oraz 21.5% wśród młodych dorosłych. Wzrost używania marihuany wśród młodych dorosłych jest szczególnie widoczny, co może być wynikiem rosnącej akceptacji społecznej oraz zmian w postawach wobec marihuany. Włochy mają dość liberalne podejście do posiadania niewielkich ilości marihuany, a debata na temat jej pełnej legalizacji trwa.

1. Czechy

Częstotliwość: 11.1% dorosłych, 22.9% młodych dorosłych

Czechy mają jeden z najwyższych poziomów używania marihuany w Europie, z częstotliwość wynoszącą 11.1% wśród dorosłych i 22.9% wśród młodych dorosłych. Wysoki poziom konsumpcji marihuany jest wynikiem liberalnej polityki narkotykowej, która obejmuje dekryminalizację posiadania niewielkich ilości marihuany oraz tolerancję dla uprawy na własny użytek.

Analiza czynników wpływających na wysoki poziom używania marihuany w Czechach wskazuje na kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, otwarte podejście społeczeństwa do marihuany i jej relatywna dostępność. Po drugie, silny wpływ kultury młodzieżowej i popularności marihuany wśród młodych ludzi. Po trzecie, działania edukacyjne koncentrujące się na redukcji szkód, a nie na karaniu użytkowników.

Podsumowanie

Analiza danych krajowych dotyczących używania marihuany w Europie wykazała znaczną różnorodność w poziomach konsumpcji w różnych krajach. Częstotliwość używania marihuany w ubiegłym roku waha się od 1.1% w Turcji do ponad 11% w Czechach. W większości krajów, młodzi dorośli (15-34 lata) wykazują wyższy poziom konsumpcji niż ogół dorosłych (15-64 lata). Mężczyźni w większości krajów używają marihuany częściej niż kobiety. Kraje z bardziej liberalną polityką narkotykową, takie jak Hiszpania, Holandia i Czechy, mają zazwyczaj wyższy poziom konsumpcji marihuany.

Trendy i przyszłe prognozy

 1. Rosnąca akceptacja społeczna: Wzrost akceptacji społecznej marihuany, szczególnie wśród młodych dorosłych, sugeruje, że konsumpcja marihuany może nadal rosnąć w nadchodzących latach.
 2. Zmiany prawne: Coraz więcej krajów rozważa lub wprowadza reformy prawne dotyczące marihuany, co może prowadzić do dalszego wzrostu używania tej substancji. Dekryminalizacja i legalizacja medycznej marihuany są na agendzie wielu krajów.
 3. Edukacja i prewencja: Istnieje rosnąca potrzeba inwestowania w edukację i programy prewencyjne, aby minimalizować potencjalne negatywne skutki zdrowotne związane z używaniem marihuany.
 4. Zdrowie publiczne: Systemy opieki zdrowotnej muszą przygotować się na większe zapotrzebowanie na programy leczenia uzależnień i wsparcie psychologiczne.

Rekomendacje polityczne

 1. Zrównoważona polityka narkotykowa: Kraje powinny dążyć do zrównoważonej polityki narkotykowej, która łączy aspekty redukcji szkód, edukacji i prewencji z kontrolą prawną. Dekryminalizacja posiadania niewielkich ilości marihuany może zmniejszyć obciążenie systemu sądowniczego, ale musi być wsparta działaniami edukacyjnymi.
 2. Inwestycje w edukację i prewencję: Należy zwiększyć inwestycje w programy edukacyjne skierowane do młodzieży i dorosłych, aby informować o ryzykach i skutkach używania marihuany. Programy te powinny być dostosowane do specyficznych potrzeb różnych grup społecznych.
 3. Wsparcie dla systemu opieki zdrowotnej: Systemy opieki zdrowotnej powinny być wzmocnione, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi związane z leczeniem uzależnień. Należy rozwijać programy terapii i wsparcia psychologicznego.
 4. Monitorowanie i badania: Regularne monitorowanie poziomów używania marihuany oraz badania nad jej wpływem na zdrowie i społeczeństwo są kluczowe dla tworzenia skutecznych polityk narkotykowych. Kraje powinny inwestować w zbieranie danych i analizę trendów.
 5. Międzynarodowa współpraca: Współpraca między krajami w zakresie wymiany informacji, najlepszych praktyk i strategii politycznych może pomóc w skuteczniejszym zarządzaniu problematyką narkotykową na poziomie europejskim.

Podsumowując, przyszłe działania polityczne powinny być oparte na solidnych danych i skierowane na zrównoważone podejście, które minimalizuje negatywne skutki używania marihuany, jednocześnie respektując prawa użytkowników i dostosowując się do zmieniających się postaw społecznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

- Reklama -
Banner
- Reklama -
 • Promocja!

  Fenix Titanium waporyzator

  Original price was: 399 zł.Current price is: 319 zł.
 • Promocja! Volcano Classic - waporyzator stacjonarny

  Volcano Classic waporyzator stacjonarny Storz & Bickel

  Original price was: 1799 zł.Current price is: 1299 zł.
 • Promocja!

  Grinder metalowy RAW 4 części średnica 56 mm

  Original price was: 99 zł.Current price is: 89 zł.
 • Promocja!

  X-Max V3 PRO

  Original price was: 349 zł.Current price is: 279 zł.
 • Promocja!

  Młynek OCB Premium metalowy – 4 części sitko do pyłku

  Original price was: 79 zł.Current price is: 69 zł.

Mogą Cię zainteresować